Witamy na stronie naszego przedszkola i żłobka!

Rekrutacja trwa

Rodo

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych od partnerów biznesowych ich przedstawicieli (pracowników, zleceniobiorców) niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej


Administrator: Plastic Technologie z siedzibą w Emilin 4B 97-400 Bełchatów, NIP 769-126-58-67Szanowni Państwo!


Biorąc pod uwagę fakt, iż w dniu 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (Rozporządzenie/RODO), szanując prywatność Państwa oraz prywatność Państwa przedstawicieli(pracowników) przekazujemy poniższe informacje:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa przedstawicieli(pracowników) jest Plastic Technologie z siedzibą w Emilin4B 97-400 Bełchatów Możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie- na wskazany powyżej adres, telefonicznie: 504 870 969 oraz e-mailowo: biuro@radosnemaluchy.com.pl
  2. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli (pracowników) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Ma również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli Państwo lub jakikolwiek Państwa przedstawiciel(pracownik) uznacie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli (pracowników) będą przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru służbowego telefonu w kilku różnych celach tj.: w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, w celu realizacji naszych obowiązków statutowych, w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Państwa lub danych osobowych Państwa przedstawicieli (pracowników) jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na konieczności zakupu towarów lub usług potrzebnych dla realizacji naszej działalności statutowej; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek podatkowy, obowiązek prowadzenia rachunkowości, obowiązek archiwizacyjny) oraz (jeśli dotyczy) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy);
  7. Odbiorcami danych osobowych Państwa lub Państwa przedstawicieli (pracowników) będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, itp. oraz inne podmioty, którym zlecimy przetwarzanie danych.
  8. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli (pracowników) będą przez nas przetwarzane przez cały czas, zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później do upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego oraz potem do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.
  9. Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli(pracowników) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub Państwa przedstawicieli(pracowników) albo z publicznie dostępnych źródeł.


Prosimy o przekazanie powyższych informacji Państwa przedstawicielom(pracownikom), których dane osobowe przetwarzamy z uwagi na realizację istniejącej pomiędzy naszymi firmami współpracy biznesowej.


Niniejsze pismo nie wymaga odpowiedzi i nie zmienia warunków naszej współpracy biznesowej.

Radosne Maluchy